Oferta / Ubezpieczenia finansowe

Sprzedaż z odroczoną w czasie płatnością to codzienność dostawców. Z jednej strony zwiększa to szanse na pozyskiwanie nowych kontrahentów, a z drugiej – wiąże się ze sporym ryzykiem ich niewypłacalności w razie bankructwa czy też ich nieuczciwości, niesumienności.

Ryzyko związane ze sprzedażą produktów/usług z odroczonym terminem płatności można jednak skutecznie zminimalizować. Służy temu na przykład wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych w przedsiębiorstwie. Dodatkowym jednak wsparciem, zyskującym coraz więcej zwolenników na rynku jest ubezpieczenie należności, tzw. ubezpieczenie "kredytu kupieckiego" – rozwiązanie, które zmniejsza ryzyko bankructwa spowodowanego nierzetelnością kontrahentów.

Nasi brokerzy zaproponują optymalny program ubezpieczeń należności, dostosowany do potrzeb oraz specyfiki danej branży. Postaramy się spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów.

Podstawowe informacje

Ubezpieczenie "kredytu kupieckiego" to produkt ubezpieczeniowy dedykowany przedsiębiorstwom realizującym sprzedaż z odroczonym terminem płatności dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ochroną objęte mogą być zarówno należności od odbiorców krajowych, jak i od odbiorców zagranicznych. Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują ochroną ubezpieczeniową obrót zrealizowany z wszystkimi kontrahentami, jednak spotyka się rozwiązania, w których ubezpieczony jest obrót z wybranymi kontrahentami (np. najwięksi odbiorcy, czy odbiorcy spełniający konkretne kryteria).

Należności obejmowane są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie do wysokości przyznanych - indywidualnie dla każdego kontrahenta - limitów kredytowych. Oznacza to, że gdy należność od danego kontrahenta jest większa niż przyznany mu limit kredytowy, dostawca ponosi ryzyko nieodzyskania należności ponad przyznany limit. Niezależnie od tego i tak dostawca w każdym przypadku uczestniczy w ryzyku poprzez ustalony w umowie udział własny w szkodzie w wysokości 10% - 20%, o który zostanie pomniejszone, wypłacane przez ubezpieczyciela – odszkodowanie.

Badaniem wiarygodności kontrahentów zajmują się ubezpieczyciele poprzez współpracujące z nimi wywiadownie gospodarcze. Przyznanie limitu dla każdego kontrahenta wiąże się z poniesieniem przez ubezpieczonego (dostawcę towarów / usług) pewnych, niewielkich kosztów.

Ochrona należności gwarantowana w ramach ubezpieczenia "kredytu kupieckiego" dotyczy sytuacji, w których:

 • została prawnie stwierdzona niewypłacalność kontrahenta (odbiorcy),
 • nastąpiła przewlekła zwłoka w płatności kontrahenta; na ogół przyjmuje się czas 120-180 dni od upływu terminu zapłaty, określonego na fakturze.

Prawnie stwierdzona niewypłacalność kontrahenta obejmuje m.in. sytuacje, w których:

 • ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku kontrahenta,
 • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości kontrahenta,
 • kontrahent zawarł z wierzycielami układ w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego.

Umowa o ubezpieczenie "kredytu kupieckiego" zawiera najczęściej kilka wyłączeń dotyczących:

 • ryzyka politycznego,
 • ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi,
 • kar umownych, karnych odsetek.

Można próbować jednak objąć zakresem ubezpieczenia przyczyny strat o charakterze "politycznym". Są to zdarzenia pozostające poza wpływem samego kontrahenta, które mogą uniemożliwić mu uiszczenie zapłaty należnej dostawcy - zgodnie z warunkami umowy. Zdarzenia te obejmują np. wojnę, moratorium rządowe, nagłe zmiany kursowe czy problemy z lokalną walutą.

Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia "kredytu kupieckiego" ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa zainteresowanego taką polisą. Zależy bowiem od wielu czynników:

 • branży, z jaką związany jest dostawca (istnieją bowiem branże mniej lub bardziej ryzykowne),
 • oceny kontrahentów dostawcy,
 • procedur kredytowych stosowanych przez dostawcę,
 • wysokości obrotu podlegającemu ubezpieczeniu.

Ryzyko transakcji z odroczonym terminem płatności

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności to coraz częściej spotykane rozwiązanie, które pomaga pozyskać dodatkowych kontrahentów. Zawsze jednak wiąże się z ryzykiem nieotrzymania całości lub części należności, wynikających z wystawionej faktury. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy kontrahent będzie uczciwy, czy nie dojdzie do jego bankructwa lub też nie wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności.

W przypadku, gdy kontrahent nie chce lub nie jest w stanie spłacić należności, przedsiębiorstwo stoi przed wizją zmniejszonych wpływów, co może niekorzystnie odbić się na płynności finansowej. Z kolei jej zachwianie pociąga za sobą dalsze konsekwencje – niczym upadające kostki domina. Sytuacja taka może spowodować np. utratę wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach banków, czy w oczach swoich wierzycieli. W efekcie firma zmuszona jest do poszukiwania innych źródeł finansowania i form oszczędności.

Ryzyko transakcji z odroczonym terminem płatności można jednak skutecznie ograniczyć, wybierając ubezpieczenie "kredytu kupieckiego". To na jego mocy ryzyko przechodzi na firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie zabezpiecza bowiem wierzytelności sprzedawcy / usługodawcy, do których zastosowano odroczone terminy płatności za sprzedane towary / usługi.

Ubezpieczenie należności, ponieważ...

Ubezpieczenie należności (ubezpieczenie "kredytu kupieckiego") to rozwiązanie, które:

 • zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, dzięki możliwości prowadzenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
 • przenosi ryzyko niewypłacalności odbiorców towarów / usług na ubezpieczyciela,
 • chroni przed niewypłacalnością odbiorców czy ich upadłością,
 • pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem poprzez dostęp do informacji ubezpieczyciela odnośnie sytuacji finansowej odbiorców (wywiadownia gospodarcza ubezpieczyciela),
 • zapewnia większą płynność finansową przedsiębiorstwa,
 • usprawnia proces windykacji należności, spoczywający na ubezpieczycielu a nie na dostawcy,
 • jest skutecznym "straszakiem" do egzekwowania należności od dłużnika poprzez możliwość cofnięcia limitów kredytowych dla tego dłużnika u innych ubezpieczonych dostawców, a tym samym wstrzymanie dostaw od różnych dostawców,
 • umacnia wizerunek przedsiębiorstwa wobec ważnych kontrahentów,
 • pozwala dostawcy na rezygnację z innych form zabezpieczenia płatności ze strony odbiorców (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa).

Do ubezpieczeń finansowych zalicza się również gwarancje ubezpieczeniowe. Choć gwarancje w swej istocie nie są ubezpieczeniem, jednakże w oparciu o obowiązującą ustawę o działalności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować taką usługę.

Przedmiot ochrony

Gwarancje stanowią zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do uregulowania należności wobec beneficjenta, kiedy dłużnik (którym jest zleceniodawca w stosunku do ubezpieczyciela) odmówi wyrównania swoich zobowiązań. Gwarancje pozwalają na zastąpienie zabezpieczeń gotówkowych na zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych. Ułatwiają gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, a wielokrotnie pozwalają na rozwój z pominięciem źródeł zewnętrznego finansowania, jakim najczęściej są kredyty.

Na rynku istnieje kilka rodzajów gwarancji dedykowanych konkretnym potrzebom dłużnika, na przykład:

 • gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych, tzw. "gwarancja handlowa" – jako zabezpieczenie dla kontrahentów ubezpieczającego,
 • gwarancja zapłaty wadium (dla uczestników przetargów),
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – stosowana po wykonaniu kontraktu np. budowlanego,
 • gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych (VAT, akcyza),
 • gwarancja ubezpieczeniowa dla podmiotów świadczących usługi turystyczne,
 • gwarancja zapłaty czynszu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto - w znaczeniu ubezpieczeniowym - Ubezpieczonego, który osiągnąłby Ubezpieczony z tytułu wytworzonych produktów lub sprzedanych towarów lub usług, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została zakłócona na skutek szkody w mieniu spowodowanej zdarzeniami losowymi (lub przerwą w dostawach surowców bądź energii – klauzule dodatkowe).

Przedmiotem ubezpieczenia są też zwiększone koszty działalności, które Ubezpieczony musi ponieść z powodu zakłócenia w prowadzeniu działalności na skutek powyższych czynników.

Pojęcie zysku brutto - w znaczeniu ubezpieczeniowym używane w niniejszym ubezpieczeniu nie jest tożsame z pojęciem zysku brutto - w znaczeniu księgowym. Zostało ono odmiennie zdefiniowane dla potrzeb ubezpieczenia.

Wysokość zysku brutto - w znaczeniu ubezpieczeniowym – może być ustalona na dwa sposoby:

 • jako różnica pomiędzy wartością obrotu w roku finansowym a kosztami zmiennymi działalności, nie podlegającymi ochronie ubezpieczeniowej, powiększona o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy stanem zapasów i produkcji w toku na koniec i początek roku finansowego,
 • jako suma wartości zysku netto i kosztów stałych.

W praktyce częściej korzysta się z "metody różnicowej".

Ponieważ czynnikiem powodującym utratę zysku jest szkoda w mieniu, dlatego ubezpieczenie zysku od utraty występuje zawsze łącznie z ubezpieczeniem podstawowym, to jest ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, lub ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, czy też ubezpieczeniem maszyn od uszkodzeń.

Odpowiedzialność za utracony zysk brutto / zwiększone koszty działalności rozpoczyna się z chwilą powstania szkody w mieniu, powodującej przerwę lub zakłócenie działalności przedsiębiorstwa, a kończy się w momencie uzyskania przez Ubezpieczonego poziomu obrotu, jaki byłby przez niego osiągnięty, gdyby szkoda w mieniu w ogóle nie wystąpiła, jednak nie później niż z upływem przyjętego w umowie ubezpieczenia maksymalnego okresu odszkodowawczego.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa straty w zysku brutto - w znaczeniu ubezpieczeniowym, w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczony poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto). Jako opcja dodatkowa może wystąpić pokrycie zwiększonych kosztów działalności, które jest ubezpieczone odrębnym limitem.