Oferta / Ubezpieczenia komunikacyjne

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną "osobie trzeciej" w związku z ruchem pojazdu.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody na "osobie trzeciej" lub szkody w mieniu "osoby trzeciej" do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej urzędowo. Ubezpieczenie jest przyporządkowane do danego pojazdu niezależnie od tego przez kogo był prowadzony, gdy doszło do zdarzenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem określonym w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego (w tym kradzieży pojazdu) w okresie ubezpieczenia. Z uwagi na powszechność tego ubezpieczenia, na rynku istnieje wiele jego postaci. Ubezpieczyciele modyfikują zakresy w zależności od potrzeb klienta.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc na drodze w sytuacji gdy na przykład:

 • zepsuje się samochód lub zostanie skradziony,
 • zostaną zatrzaśnięte kluczyki w samochodzie,
 • zabraknie paliwa,
 • rozładuje się akumulator,
 • uszkodzi się ogumienie,
 • przepali się żarówka w reflektorze.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia zależny od wariantu ubezpieczenia. Najpopularniejsze usługi assistance oferowane przez ubezpieczycieli to: naprawa pojazdu na miejscu uszkodzenia, holowanie, wynajem pojazdu zastępczego, zapewnienie transportu i noclegu dla osób podróżujących.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego dochodzi do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, dlatego Ogólne Warunki Ubezpieczenia różnych ubezpieczycieli różnie definiują to pojęcie.

Przyjmuje się jednak na ogół taką definicję nieszczęśliwego wypadku, że jest to:

każde zdarzenie działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest rodzajem ubezpieczenia osobowego (nie dotyczy mienia).

Świadczenie wypłacane jest w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku związanego z ruchem pojazdu, który rozumiany jest szerzej niż potoczne rozumienie tego zwrotu. Dlatego zakresem ochrony objęte są szkody powstałe zarówno w związku z ruchem pojazdu, jak i związane bezpośrednio z użytkowaniem tego pojazdu, np.:

 • podczas załadunku lub wyładunku pojazdu bądź zespolonej z nim przyczepy,
 • podczas przebywania w pojeździe w czasie postoju,
 • podczas wsiadania i wysiadania,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie,
 • podczas garażowania,
 • na skutek wybuchu, pożaru lub upadku pojazdu.