Oferta / Ubezpieczenia majątkowe

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest szeroko rozumiane mienie przedsiębiorcy wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Chodzi tu zarówno o mienie własne, jak i użytkowane na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Zakres ubezpieczenia

Jest to ubezpieczenie od szkód materialnych powstałych wskutek wszelkich, niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem kilku szczególnych wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko kradzieży.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia może być wyliczana według kilku różnych wartości: odtworzeniowej, ewidencyjnej brutto, ewidencyjnej netto oraz rzeczywistej – czyli odtworzeniowej pomniejszonej o stopień technicznego zużycia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest szeroko rozumiane mienie przedsiębiorcy wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Chodzi tu zarówno o mienie własne, jak i użytkowane na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Zakres ubezpieczenia

Jest to ubezpieczenie od szkód materialnych powstałych wskutek wymienionych z nazwy zdarzeń losowych, wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia może być wyliczana według kilku różnych wartości: odtworzeniowej, ewidencyjnej brutto, ewidencyjnej netto oraz rzeczywistej – czyli odtworzeniowej pomniejszonej o stopień technicznego zużycia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek ruchomy przedsiębiorcy, czyli:

 • środki obrotowe (surowce, towary, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty opakowania, materiały pomocnicze, zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty i ich części zapasowe, narzędzia),
 • wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • mienie osób trzecich, przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
 • gotówka i inne wartości pieniężne np. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, obligacje, akcje, weksle, czeki i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, a także złoto, srebro, platyna i wyroby z tych metali, metale z grupy platynowców, kamienie szlachetne, perły.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i/lub rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte ponadto szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych, powstałe w trakcie transportu, tzn. przenoszenia lub przewożenia:

 • w związku z rabunkiem,
 • w związku ze zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport:
  • nagła śmierć lub nagła ciężka choroba,
  • ciężkie uszkodzenie ciała wywołane nieszczęśliwym wypadkiem,
  • zniszczenie lub uszkodzenie środka transportu, użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i inne przedmioty szklane, niezależnie od tego, czy znajdują się w budynku lub lokalu, czy też poza nimi, np.:

 • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne),
 • płyty szklane, jako elementy mebli, stołów, gablot reklamowych, lad sklepowych,
 • szklane przegrody ścienne,
 • oszklenia ścienne i dachowe,
 • tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła, plastiku itp. poza budynkiem lub lokalem,
 • reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, neony,
 • witraże,
 • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek rozbicia, stłuczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane:

 • z ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu,
 • z wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych na ubezpieczonych przedmiotach,
 • z transportem koniecznym dla naprawienia szkody,
 • z pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną,
 • z wykonaniem usług ekspresowych.