Oferta / Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody na "osobie trzeciej" lub szkody rzeczowe wyrządzone "osobom trzecim" w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub użytkowaniem mienia - tzw. odpowiedzialność deliktowa.

Ubezpieczenie może obejmować również odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, umowy czy kontraktu - tzw. odpowiedzialność kontraktowa.

Pod względem dobrowolności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielą się na dobrowolne i obowiązkowe.

W ubezpieczeniach dobrowolnych treść mowy może być indywidualnie kształtowana, natomiast ubezpieczenia obowiązkowe określają z urzędu zakres ochrony oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Zakres ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia powoduje, że odpowiedzialność za szkodę przyjmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zdarza się jednak, że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą w niektórych przypadkach ograniczać swoją odpowiedzialność lub całkowicie ją wyłączać. Umowy ubezpieczenia mogą być wtedy zawierane na warunkach szczególnych, poprzez wprowadzenie klauzul dodatkowych, włączających ochronę za opłatą dodatkowej składki.

Możliwe do wprowadzenia, przykładowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach "osób trzecich" przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu "osób trzecich" poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone "osobom trzecim" przez podwykonawców ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług,
 • odpowiedzialność cywilna za produkt,
 • odpowiedzialność cywilna za "czyste straty finansowe", czyli szkody nie mające charakteru szkód na "osobach trzecich" lub mieniu "osób trzecich",
 • i szereg innych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować indywidualnie.

W zależności od profilu działalności, profilu produkcji lub wykonywanego zawodu, ubezpieczenia OC zawierane są na specjalnych warunkach, dedykowanych na potrzeby ochrony.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (członka władz spółki) za szkody wyrządzone spółce lub "osobom trzecim" w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem i regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) chroni zarówno spółkę, jak i członków szeroko pojętego jej kierownictwa, w tym: członków zarządu, prokurentów, członków organów kontrolnych (rad nadzorczych), pracowników piastujących funkcje kierownicze - przed roszczeniami wnoszonymi przez "osoby trzecie" np. organy nadzoru, klientów, akcjonariuszy, pracowników, syndyków lub zarządców lub przez samą spółkę.

Tradycyjnym adresatem polis D&O są spółki kapitałowe i ich władze. Oferty ubezpieczenia D&O niektórych Ubezpieczycieli kierowane są także do banków spółdzielczych, SKOK, spółdzielni, izb gospodarczych czy fundacji.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa między innymi:

 • zobowiązania z tytułu art. 107 i 116 Ordynacji Podatkowej,
 • koszty odzyskania dobrego imienia,
 • grzywny i kary cywilnoprawne,
 • koszty oskarżenia/zaskarżenia, koszty awaryjne, koszty porady prawnej,
 • wydatki na kaucje/poręczenia.

Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki (D&O) jest bardzo atrakcyjne zarówno z punktu widzenia samych członków władz spółki, samej spółki, jak i jej kontrahentów, udziałowców, inwestorów, akcjonariuszy, czy pracowników. Taka polisa sprawia, że spółka staje się bardziej wiarygodna w oczach kontrahentów, chroniąc się przed stratami finansowymi, będącymi skutkiem błędnych decyzji członków jej władz, a przy okazji zabezpiecza majątek osobisty członków władz spółki.

Przedmiot ubezpieczenia

Istnieje pewna grupa zawodów, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe OC zawodowe).

Takie ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów, posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, których niewłaściwe wykonywanie może narazić klientów na dotkliwe szkody lub które to zawody wymagają wysokiej specjalizacji.

Ubezpieczenie chroni zarówno ubezpieczonego (posiadacza polisy), jak i jego klienta.

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów, a obowiązek posiadania takiej polisy dotyczy osób wykonujących m.in takie zawody, jak zawód:

 • lekarza,
 • adwokata,
 • radcy prawnego,
 • doradcy podatkowego,
 • brokera,
 • organizatora imprez masowych,
 • komornika sądowego,
 • zarządcy nieruchomości,
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • inżyniera budownictwa,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • architekta,
 • notariusza,
 • i szereg innych zawodów.

Niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania określonego zawodu można zawrzeć dodatkowo ubezpieczenie OC dobrowolne, tzw. "OC nadwyżkowe", aby w ten sposób podwyższyć minimalną sumę gwarancyjną, narzuconą Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wykonujący zawody, które nie wymagają posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC mogą (nie muszą) zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie .

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec "osób trzecich" za szkody, spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej.