Oferta / Ubezpieczenia techniczne

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną objęte mogą być wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn.

Zaliczane są do nich na przykład szkody spowodowane przez:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
 • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 • błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • niedobór wody w kotłach,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (bez linii przesyłowych).

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego w przypadku, gdy nastąpiło zdarzenie polegające na przykład na:

 • niezadziałaniu lub wadliwym funkcjonowaniu zabezpieczeń chroniących urządzenia,
 • zmianie napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 • zmianie wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej wskutek awarii,
 • uszkodzeniu izolacji,
 • wpływie elektryczności atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są szeroko pojęte maszyny budowlane i sprzęt budowlany przedsiębiorcy, na przykład:

 • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe,
 • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych,
 • sprzęt i wyposażenie budowlane,
 • maszyny do przemieszczania gruntu,
 • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu,
 • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną objęte są szkody materialne w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek zdarzeń losowych wywołanych czynnikami pochodzenia zewnętrznego (nie awarie maszyn).

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie umowy kupna, umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia.

Oprócz sprzętu elektronicznego możliwe jest ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych np.: dysków, dyskietek oraz kosztów odtworzenia danych.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony obejmuje nagłe i nieprzewidziane straty i uszkodzenia z jakichkolwiek przyczyn, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Jest to więc ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz danych i nośnikach danych spowodowane:

 • utratą bądź ubytkiem wartości ubezpieczonego sprzętu, które nastąpiło z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji,
 • utratą sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest realizowana inwestycja budowlana i/lub montażowa. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, będących zarówno inwestorami, głównymi wykonawcami, jak i podwykonawcami. Ubezpieczenie obejmuje ochroną prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne, powstałe wskutek zdarzeń losowych. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać również rozciągnięta na otoczenie terenu budowy, w tym w szczególności na istniejące już mienie przedsiębiorcy oraz jego odpowiedzialność cywilną.

Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona na:

 • sprzęt i wyposażenie budowlane,
 • maszyny budowlane,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez czas trwania kontraktu budowlanego, czyli od chwili rozpoczęcia robót lub momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą przekazania obiektu do eksploatacji.