Oferta / Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia CASCO służą do ubezpieczenia wszelkich środków transportu, zarówno pojazdów lądowych, szynowych, statków żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej, jak i statków powietrznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia CASCO uzależniony jest od rodzaju środka transportu oraz od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie pokrywa koszty uszkodzeń w danym środku transportu oraz w jego wyposażeniu, a także koszty utraty środka transportu na skutek kradzieży.

Z punktu widzenia rodzaju środka transportu rozróżniamy zatem następujące rodzaje ubezpieczeń CASCO:

  • ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (autocasco),
  • ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,
  • ubezpieczenia casco pojazdów powietrznych (aerocasco),
  • ubezpieczenia casco pojazdów morskich i śródlądowych.

Ubezpieczenia CASCO są ubezpieczeniami dobrowolnymi, a ich zakres różni się pomiędzy poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jaką ponosi przewoźnik na podstawie przepisów prawa polskiego (Kodeks Cywilny, ustawa "Prawo przewozowe" i akty wykonawcze) oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego może zostać rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym.

Pomimo faktu, że przepisy które regulują przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej są ujednolicone od maja 2010r., to jednak należy wziąć pod uwagę regulacje poszczególnych krajów, dotyczących m.in. odpowiedzialności przewoźnika, a więc i konieczności posiadania przez niego właściwej polisy OC przewoźnika (OCP).

To właśnie od przepisów prawa poszczególnych państw Unii Europejskiej zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również przewozy kabotażowe.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Warunkiem jest posiadanie przez Ubezpieczonego, wykonującego usługi spedycyjne, ważnej licencji na wykonywanie takiej działalności oraz odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie.

Ubezpieczenie OC armatora floty morskiej

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną armatorów floty morskiej w związku z posiadaniem i eksploatacją jednostek pływających. Ubezpieczenie pokrywa straty i koszty, które zostały poniesione przez "osoby trzecie" w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w świetle postanowień prawnych lub umownych.

Ubezpieczenie OC armatora floty śródlądowej

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną armatorów floty śródlądowej w związku z eksploatacją jednostek pływających. Ubezpieczenie pokrywa straty i koszty, które zostały poniesione przez "osoby trzecie" w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w świetle postanowień prawnych lub umownych, w tym za szkody wyrządzone innym jednostkom pływającym i znajdującym się na nich ładunkom, za uszkodzenia śluz, nabrzeży, mostów i innych przedmiotów stałych oraz za szkody osobowe powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lotniczego zarówno w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, jak i przewoźników lotniczych, zaczęło regulować Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia.

W dniu 29 grudnia 2006r. Minister Transportu wydał przepis, który deregulował powyższe rozporządzenie w kwestii minimalnych sum gwarancyjnych w tym ubezpieczeniu, wobec pasażerów przebywających na pokładzie statku powietrznego, a więc wobec osób innych niż członkowie załogi.

Użytkownicy statków powietrznych o masie startowej (MTOW) poniżej 2 700 kg mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przewoźnika lotniczego na sumę gwarancyjną 100 000 SDR pod warunkiem, że statek powietrzny nie wykonuje operacji handlowych.

Użytkownicy statków powietrznych o masie startowej (MTOW) powyżej 2 700 kg muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przewoźnika lotniczego na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000 SDR.

Ubezpieczenie OC operatora statku powietrznego

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lotniczego zarówno w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, jak i przewoźników lotniczych, zaczęło regulować Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia.

W chwili obecnej każdy użytkownik statku powietrznego musi posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej operatora lotniczego. Minimalna suma gwarancyjna w tym ubezpieczeniu uzależniona jest od maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW).

Ubezpieczenia CARGO – ubezpieczenia ładunków w transporcie krajowym i zagranicznym

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Z punktu widzenia miejsca realizowanego transportu rozróżniamy cargo krajowe i cargo międzynarodowe. Ubezpieczeniem tym można objąć towary przewożone transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i śródlądowym. Posiadanie tego ubezpieczenia pozwala uniknąć konsekwencji uszkodzenia towaru, jego utraty lub ubytku. Ubezpieczeniem można objąć zarówno mienie przewożone transportem własnym, jak i transportem realizowanym przez przewoźników zawodowych.

Wielokrotnie klienci nie decydują się na zawarcie ubezpieczenia cargo twierdząc, że ich ładunek przewożony jest przez zawodowego przewoźnika, a zatem jest ubezpieczony w ramach jego polisy – polisy "OC przewoźnika". Jest to niestety mylne podejście, bowiem nie każda szkoda, jaka może się przydarzyć podczas przewozu z udziałem zawodowego przewoźnika, będzie pokryta z jego polisy OC. Poniższa tabela przedstawia zasadnicze różnice pomiędzy obu ubezpieczeniami.

UBEZPIECZENIE CARGO UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA
Bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – pokryte jest każde ryzyko straty lub szkody z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub klauzulach. Brak odpowiedzialności za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi oraz za szkody, za których powstanie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
Szybsza wypłata odszkodowania do 30 dni od daty powiadomienia o szkodzie. Długotrwały proces uzyskania odszkodowania. Dochodzenie roszczeń bezpośrednio od winnych powstania szkody.
Odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wartości szkody (z potrąceniem ewentualnego udziału własnego). Odszkodowanie wypłacane jest do ograniczonych kwot (dotyczy drogowego transportu międzynarodowego) Zgodnie z konwencją CMR odszkodowanie wyliczane jest na podstawie wagi towaru i ilości jednostek SDR
Przedawnienie od 3 do 5 lat od daty zdarzenia Krótsze terminy przedawnienia roszczeń (1 rok)
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym, zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym morskim i śródlądowym.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru.