Etapy

Aby móc występować przed ubezpieczycielami w Państwa imieniu, aby móc składać w Państwa imieniu zapytania ofertowe do ubezpieczycieli, musimy uzyskać od Państwa PEŁNOMOCNICTWO, którego wzór prześlemy Państwu pocztą elektroniczną lub faksem – po skontaktowaniu się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

Aby móc przygotować dla Państwa właściwy program ubezpieczeniowy, musimy zapoznać się z dotychczasowym Państwa programem pod względem: zakresu ubezpieczenia, systemu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, ewentualnych luk prawnych, wyłączeń odpowiedzialności i udziałów własnych w szkodach.

Następnie przeprowadzimy w Państwa przedsiębiorstwie audyt ubezpieczeniowy, na podstawie którego rozpoznamy potencjalne zagrożenia w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Audyt będzie polegał na identyfikacji ryzyk, kalkulacji rozmiarów potencjalnych strat oraz uświadomieniu Państwu możliwości pozostawienia niektórych ryzyk na tzw. "udziale własnym".

Na podstawie przeprowadzonego audytu opracujemy dla Państwa program ubezpieczeniowy, który będzie się składał z kilku bądź kilkunastu składników, spośród wymienionych poniżej grup ubezpieczeń - w zależności od charakteru prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia majątkowe
 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu.
 4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Z ubezpieczeniem mienia ściśle powiązane jest ubezpieczenie zysku od utraty. Na rynku funkcjonuje kilka produktów tego typu, m. in.:

 • Ubezpieczenie zysku od utraty na skutek ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie zysku od utraty na skutek uszkodzenia maszyn.
 • Ubezpieczenie zysku od utraty na bazie wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenia komunikacyjne
 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 2. Ubezpieczenie autocasco.
 3. Ubezpieczenie assistance.
 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.
Ubezpieczenia techniczne
 1. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od uszkodzeń (awarii).
 2. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
 3. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń.
 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych.
 5. Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia - wraz z niezbędnymi rozszerzeniami, np.:
  • odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach "osób trzecich" przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczającego,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu "osób trzecich" poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone "osobom trzecim" przez podwykonawców ubezpieczającego,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług,
  • odpowiedzialność cywilna za produkt,
  • odpowiedzialność cywilna za "czyste straty finansowe", czyli szkody nie mające charakteru szkód na "osobach trzecich" lub mieniu "osób trzecich",
  • i szereg innych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych.
 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, np.:
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komornika sądowego,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza.
  • i szereg innych.
Ubezpieczenia transportowe
 1. Ubezpieczenia casco – ubezpieczenia środków transportu, np.:
  • ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (autocasco),
  • ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,
  • ubezpieczenia casco pojazdów powietrznych (aerocasco),
  • ubezpieczenia casco pojazdów morskich i śródlądowych.
 2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, np.
  • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym,
  • ubezpieczenie OC spedytora,
  • ubezpieczenie OC armatora floty morskiej,
  • ubezpieczenie OC armatora floty śródlądowej,
  • ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego,
  • ubezpieczenie OC operatora statku powietrznego.
 3. Ubezpieczenia cargo – ubezpieczenia ładunków w transporcie krajowym i zagranicznym.
Ubezpieczenia finansowe
 1. Ubezpieczenia należności handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym – ubezpieczenia "kredytu kupieckiego".
 2. Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych – tzw. "gwarancje handlowe".
 3. Gwarancja zapłaty wadium.
 4. Gwarancja zwrotu zaliczki.
 5. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu.
 6. Gwarancja usunięcia wad i usterek.
 7. Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych (VAT, akcyza).
 8. Gwarancja ubezpieczeniowe dla podmiotów świadczących usługi turystyczne.
 9. Gwarancja zapłaty czynszu.
 10. Ubezpieczenia utraty zysku w następstwie zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, np. w następstwie zdarzeń losowych, wszystkich ryzyk, awarii maszyn, awarii sprzętu elektronicznego.
Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub śmierci Ubezpieczonego lub jego współmałżonka. Ubezpieczeniem objęci są również (w nieco węższym zakresie) dzieci oraz rodzice i teściowie Ubezpieczonego.

Ubezpieczone mogą być następujące ryzyka:
śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW, śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć ubezpieczonego spowodowany wypadkiem przy pracy, śmierć ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, śmierć małżonka, śmierć małżonka w wyniku NNW, śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, śmierć dziecka, śmieć rodzica lub teścia, urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka, wystąpienie ciężkiej choroby, leczenie szpitalne, przebycie operacji.

Opieka medyczna (grupowe ubezpieczenia zdrowotne, grupowe pakiety medyczne)

Opieka medyczna, w zależności od wysokości opłaconej składki oraz wyboru oferty konkretnego ubezpieczyciela lub firmy abonamentowej, zapewnia świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy czy specjalistyki ambulatoryjnej. W ramach opieki medycznej Ubezpieczony ma zapewnioną ambulatoryjną opiekę lekarską połączoną z diagnostyką i badaniami laboratoryjnymi.

Ubezpieczenie zapewnia dostęp do lekarzy różnych specjalności, tym szerszy im wyższa, opłacona składka (lekarz rodzinny, internista, pediatra, ginekolog, okulista, chirurg, dermatolog, laryngolog, neurolog, urolog, alergolog, chirurg onkolog, chirurg naczyniowy, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, kardiolog, neurochirurg, onkolog, ortopeda, pulmonolog, reumatolog).

Po opracowaniu programu ubezpieczeniowego złożymy w Państwa imieniu zapytania ofertowe do kilku wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.
Wybór określonych towarzystw ubezpieczeniowych następuje w oparciu o wcześniejszą ocenę ich sytuacji finansowej, ich pozycji na rynku ubezpieczeniowym, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych stawek itp.

Po otrzymaniu kilku ofert dokonamy ich porównania pod względem różnych aspektów ubezpieczenia (cena oferty, zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, udział własny w szkodzie, gotowość ubezpieczyciela do wprowadzenia zapisów szczególnych, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej itd.).
Zestawienie ofert wraz z naszą opinią i rekomendacją określonego towarzystwa zostanie niezwłocznie dostarczone Państwu w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Po wyborze określonego ubezpieczyciela zawrzemy ubezpieczenie w Państwa imieniu, wdrażając tym samym opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy.

Przez cały okres współpracy będziemy zarządzali Państwa portfelem ubezpieczeniowym. Polegać to będzie na pełnej obsłudze administracyjnej ubezpieczeń, tzn. kompletowaniu niezbędnych dokumentów, sporządzaniu wniosków ubezpieczeniowych, dostarczaniu polis ubezpieczenia, dopilnowywaniu terminów płatności rat, terminów wygasania polis itp.

Będziemy monitorowali wszelkie zmiany i zagrożenia związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

W tym celu zostaną uzgodnione techniki komunikowania się pomiędzy Państwem, naszą kancelarią brokerską i towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dbałość brokera o sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania ma niebagatelne znaczenie dla dalszej współpracy ze swoim klientem.

W tym celu wprowadzimy w Państwa przedsiębiorstwie instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia szkody.

W sytuacji jej wystąpienia nasze biuro sformułuje roszczenia odszkodowawcze oraz będzie prowadziło nadzór nad prawidłową i sprawną realizacją odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W skrajnych sytuacjach nasza kancelaria brokerska bądź wyspecjalizowane biuro prawne weźmie udział w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielowi.